Algemene Voorwaarden,  documentnummer AV130501

LanPharma (BoKust BV)

Oude Kerkstraat 28

4524 CV Sluis, Nederland

KVK 77758269

BTWNR: 861130169B01

Hierna te noemen; ‘LanPharma’

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf vermelde publicatiedatum, en ze vervangt alle andere/voorgaande Algemene Voorwaarden en afspraken.

Publicatiedatum: 01-05-2013
Herziening: 24-06-2020

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.       Op alle handelingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LanPharma zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van LanPharma deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.       Deze Algemene Voorwaarden en hun subvoorwaarden zoals vermeldt in artikel 1.3 gelden boven voorwaarden van eventuele leveranciers, afnemers of anderen.

3.       Indien deze regels toepassing hebben op een bepaald gebied kunnen deze hier speciaal vermeldt worden. Het niet vermelden doet echter geen afbreuk aan de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden, of aan de geldigheid van eventuele subvoorwaarden. Het verwijzen naar Algemene Voorwaarden is hetzelfde als het verwijzen naar enig artikel de Algemene Voorwaarden of haar subvoorwaarden.

4.       Het accepteren van een aanbieding of offerte dan wel het doen van een bestelling of aankoop bij ons houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt en deze boven eigen voorwaarden in de breedste zin van het woord stelt.

5.       Indien een leverancier van een goed of dienst een bestelling door ons accepteert stelt deze de hier vermelde voorwaarden boven eventuele eigen voorwaarden.

6.       Het zich begeven op onze webwinkel(s), enig andere website van ons, digitale post naar of van ons, of het zich op andere servers van ons (of in onze naam gehuurd) begeven houdt in dat u onze Algemene Voorwaarden en eventuele subvoorwaarden accepteert.

7.       Ook het u begeven op onze terreinen (zoals winkelvloer, uitgestalde waren op stoep of magazijnen) houdt in dat u onze Algemene Voorwaarden en de subvoorwaarden (zoals huisregels) accepteert.

8.       Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Deze schriftelijke afwijking geldt éénmalig tenzij schriftelijk duidelijk anders overeengekomen.
Ook indien een rechtbank (of vorm van rechtbank) een uitspraak doet in het nadeel van één of meerdere artikelen in deze Algemene Voorwaarden geldt dat andere artikelen onverkort van kracht blijven.

9.       Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van LanPharma worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LanPharma ingeschakelde tussenpersonen en anderen/derden.

10.    Algemene voorwaarden en eventuele subvoorwaarden zijn geldig zodra deze gepubliceerd worden op de website van LanPharma onder vermelding van de meest recente publicatiedatum. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag schriftelijk en kosteloos verkrijgbaar. Eventuele verzendkosten kunnen voor rekening van de ontvanger komen indien LanPharma hiertoe besluit.

11.    Indien in deze voorwaarden wordt gesproken over personen (of deze door titel worden benoemd) worden altijd zowel mannen als vrouwen bedoelt.

12.    Indien in deze voorwaarden wordt gesproken van onnatuurlijke personen worden hiermee bedrijven (alle mogelijke rechtsvormen) en andere (evt. commerciële) verenigingen en/of andere instellingen in de breedste zin van ’t woord bedoelt.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

1.       Alle aanbiedingen van LanPharma zijn vrijblijvend en LanPharma behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.       Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LanPharma. LanPharma is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LanPharma dit mede. Hieraan kan geen tijd worden verbonden, nog is LanPharma uitleg over deze weigering schuldig.

3.       Aanbiedingen/offertes en reclames door LanPharma zijn geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk vermeldt.

4.       Aanbiedingen/offertes en reclames door LanPharma zijn geldig zolang de voorraad strekt.

5.       Aanbiedingen/offertes zijn voor een afname van maximaal 3 stuks per bestelling, tenzij anders, schriftelijk vermeldt.

6.       Aanbieding zijn niet cumulatief en kunnen uitgesloten worden van andere acties of spaarsystemen.

7.       Enkel de spaarsystemen van LanPharma zijn geldig in de winkel en/of webwinkel, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

8.       Prijzen die heel duidelijk afwijken van vergelijkbare prijzen voor een zelfde producten kunnen onbewuste fouten onzer zijde zijn. Hieraan kunnen geen verdere rechten door worden verkregen. Dit kan tevens reden zijn dat een bestelling wordt geweigerd.

9.       Prijzen in onze webwinkel(s) kunnen verschillen per website en tevens afwijken van de prijzen in onze fysieke winkels. Hieraan kunnen geen rechten worden (nog plichten) worden ontleend.

10.    Spaarsystemen kunnen voor bepaalde product(categorieën) geweigerd worden indien deze in de ogen van LanPharma onvoldoende mogelijkheid bieden om hieraan mee te doen.

11.    Afbeeldingen op websites kunnen afwijken van daadwerkelijke producten. Natuurlijk streven wij naar een zo courant mogelijke database.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 

1.       De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.

2.       Betaling dient te geschieden per direct, zonder korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.       Betaling geschiedt per bankrekening of contant (u bent zelf verantwoordelijk voor het betaalbewijs), te voldoen op een van de vermelde rekeningnummers van LanPharma, onder vermelding van de gefactureerde naam, uw factuurnummer en uw debiteurennummer indien u dit heeft.

4.       Bepaalde facturen genieten een langere betalingstermijn dan direct, deze is echter maximaal 14 dagen na factuurdatum.

5.       Indien een langere betaaltermijn geldig is zal deze altijd schriftelijk vermeldt worden. Indien een afwijkende betaaltermijn niet vermeldt wordt dienen rekeningen per direct of per vooruitbetaling, via contant of per bank, betaalt te worden.

6.       Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand en/of een deel van een maand (1/30 deel per verstreken dag) verschuldigd over het openstaande bedrag. LanPharma hoeft u niet te herinneren uw factuur op tijd te betalen om administratiekosten en/of rentelasten in rekening te brengen. Dit kan reeds na overschrijding van de betaaltermijn met 7 dagen. Indien betaling plaatsvindt na een schriftelijke aanmaning per post door LanPharma bent u een bedrag van negentien euro en vijf en negentig eurocent (€ 19.95) aan administratiekosten verschuldigd en indien LanPharma haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van LanPharma om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

7.       Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u natuurlijk gerechtigd de bestelling kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door LanPharma. Dit kan eerder gebeuren na overleg. We zullen ten alle tijden trachten te leveren aan prijzen zoals afgesproken. Indien prijzen tussentijds wijzigen brengen wij u natuurlijk eerst op de hoogte.

8.       Winkelaankopen of aankopen via één of meerdere van onze webwinkel(s) dienen onmiddellijk of op voorhand betaald te worden/zijn.

9.       Leveranciers van LanPharma dienen zich te onthouden van een enige vorm van (bank)factoring of andere wijzen van incasso anders dan eigen bankrekening en/of contante betaling.

Artikel 4. Levering en eigendomsvoorbehoud

 

1.       Verzending gebeurt volledig op risico van de ontvanger vanaf het moment dat het aan transportmaatschappijen is overgedragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd bent u wel de verzend- en administratiekosten verschuldigd. Retourzending geschieden voor rekening en risico van de debiteur.

2.       Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan LanPharma verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

3.       Indien u, uw bedrijf of enig ander persoon aanwijzingen heeft dat uw bedrijf of persoon in staat van surseance van betaling of staat van faillissement verkeert, of hierop afstevent, dient u dit onverwijld vooraf schriftelijk te melden voorafgaande aan enige levering/bestelling. U dient dit ook te doen als u enige kennis bezit dat dit in toekomst zal gebeuren. Dit ontslaat u niet van enige plichten ten opzichte van afname of betalingsverplichtingen. Het is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een reden om LanPharma onmiddellijk van zijn leveringsplicht te ontslaan.

4.       Indien u enige schuld aan LanPharma heeft wordt LanPharma automatisch preferente debiteur, boven banken en andere schuldeisers (als eerste na wettelijke preferente debiteuren zoals belastingdienst en andere, echter ten alle tijden met voorrang op andere bedrijven).

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten, illegaal gebruik van goederen of diensten aan of

 

1.       LanPharma garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. Uiteraard is het streven om geen inbreuk te maken hierop.  We kopen bijvoorbeeld enkel in bij erkende leveranciers, wij onthouden ons dan ook ten stelligste van namaakartikelen of andere wijzen van fraude.

2.       U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LanPharma geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

3.       Indien u enige aanleiding ziet of denkt dat wij of enig leverancier van ons, inbreuk plegen op enig eigendomsrecht verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.       Leveranciers en afnemers dienen erop toe te zien dat de producten of diensten die zij leveren nooit inbreuk maken op nationale of internationale wetten. Indien LanPharma (of een afnemer of een leverancier van ons) op enige wijze schade hierdoor ondervindt is de schuldige partij (leverancier of afnemer) een schadevergoeding verschuldigd van minimaal €100.000,- per inbreuk  (of zoveel meer indien van toepassing) en/of een schadevergoeding van €1.000,- per dag (of zoveel meer indien van toepassing) zolang de inbreuk voortduurt. Deze bedragen staan los van eventuele kosten gemaakt voor het incasseren van deze schadevergoeding.  Enig natuurlijk of onnatuurlijk persoon welke hierbij direct bij betrokken is kan afzonderlijk of als groep voor deze schadevergoeding aansprakelijk gesteld worden.
Indien LanPharma oordeelt dat deze schadevergoeding te laag is kan een hogere schadevergoeding geëist worden. LanPharma onthoudt zich ten stelligste van betaling van enige schadevergoedingen of verantwoordelijkheid ter incassering hiervan voor partijen anders dan LanPharma zelf.

 

 

Artikel 8. Reclames, aansprakelijkheid en retouren

 

1.       Neem bij problemen altijd eerst contact met ons op!

2.       U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LanPharma daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven ( 7 ) dagen na de aflevering, schriftelijk of per mail (zie adresgegevens) gemotiveerd kennis te geven.

3.       Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u in overleg met LanPharma het recht het product binnen 14 dagen na aflevering te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de koper komen Tevens ontslaat u dit niet van verplichting ten aanzien van verzendkosten of administratiekosten.

4.       Bepaalde producten kunnen van dit retourrecht worden uitgesloten vanwege hygiënische redenen of bederfelijkheid (zoals bijvoorbeeld erotische artikelen, crèmes, shampoos, voedingssupplementen en parfums). Deze zullen ten alle tijden na retourzending hierop worden gecontroleerd waarna wij u contacteren of een artikel geaccepteerd wordt voor retourzending en/of vergoeding.

5.       Indien een levering of onderdeel hiervan duidelijk beschadigd zijn kunt u deze het beste weigeren tijdens aflevering.

 

Artikel 9. Bestellingen en communicatie

 

1.       Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LanPharma, dan wel tussen LanPharma en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en LanPharma, is LanPharma niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LanPharma.

 

Artikel 10. Overmacht

 

1.       Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LanPharma ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of telefonisch mee te delen en zulks zonder dat LanPharma gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2.       Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LanPharma kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

 

1.       Indien u aan LanPharma schriftelijk opgave doet van een adres, is LanPharma gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan LanPharma schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Adreswijzigingen dient u dus onverwijld en duidelijk door te geven.

2.       Wanneer door LanPharma gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LanPharma deze voorwaarden soepel toepast of op eerdere schriftelijke uitzondering. Eerdere schriftelijke uitzonderingen op deze voorwaarden geven slechts een eenmalig recht op uitzondering tenzij schriftelijk anders vermeldt.

3.       Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met LanPharma in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LanPharma vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4.       LanPharma is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 

1.       Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, uit te kiezen door LanPharma of een rechter welke door wettelijke voorschriften worden aangewezen.

 

 

Artikel 13. Diefstal en/of andere vormen van derving of schade

 

1.       Voor zover niet expliciet vermeldt zijn onderstaande voorwaarden bij diefstal/beschadiging of andere vormen van derving van toepassing.

2.       Bij vormen van diefstal, beschadiging of andere vormen van derving zijn wij genoodzaakt een overlastvergoeding te eisen met een minimum van 499 euro of zoveel als wettelijk is toegestaan. Dit ontslaat niemand of niets van rechtsvervolging of het eisen van schadevergoeding voor geestelijke en/of lichamelijke schade. Derving in de vorm van tijd voorts zover niet gecompenseerd door eerder genoemde 499 euro kunnen ook vallen onder de eisen. De verdachte of veroordeelde moet in dit geval rekening houden met een vergoeding van 150 euro voor ieder uur dat wordt gespendeerd per vertegenwoordiger van LanPharma of andere getroffenen van het delict. Dit los van eventueel andere juridische kosten welke tevens voor rekening komen van de verdachte/veroordeelde. De goederen blijven nogmaals eigendom van LanPharma totdat deze volledig zijn betaald. Enig eigendomsvoorbehoud door een andere partij dan LanPharma is dan ook niet van toepassing. Er kan door LanPharma gekozen worden om enige schade buiten een rechtszaal te regelen met verdachte/veroordeelde voor compensatie van deze kosten. Echter slechts na veroordeling door een rechtbank voor het vastgestelde vergrijp.

3.       Bij opsporing of oplossing van derving of andere materiele, geestelijke of lichamelijke schade mogen wij expliciet en zonder uitzondering gebruik maken van getuigen, beelden of geluiden genomen door bewakingscamera’s en/of andere apparatuur. Deze kunnen dan in de breedste zin van het woord worden ingezet ter opsporing of (publieke) veroordeling of opleiding en verwerking. Kennisgeving aan anderen kan hier ook onder vallen, dit slechts ter waarschuwing aan de maatschappij over het gedrag van de betrokkenen. De termijn hiervan wordt vastgesteld door LanPharma.

5.       LanPharma maakt voor de bewaking van haar eigendommen gebruik van diverse elektronische opsporingsmiddelen. De gegevens die zo verzameld worden, worden zolang bewaard als wettelijk is toegestaan, daarna worden deze herhaaldelijk meerdere malen elektronisch overschreven met nieuwe data waardoor deze zo goed als vernietigd zijn. Deze middelen en de gegevens kunnen gebruikt worden ter opsporing van alle vormen van derving. Hiervoor kunnen we gebruik maken van alle opsporingsmethoden die de moderne maatschappij heeft zoals bijvoorbeeld internet, politie, justitie, social media etc. Zodra een dossier door een rechter is beoordeeld (met een eventuele sanctie tot gevolg) wordt dit dossier door ons niet meer publiek toegankelijk gemaakt (bijvoorbeeld offline halen als beelden op internet staan). Dit weerhoudt ons er niet van verdere stappen te ondernemen op rechterlijk gebied, echter de opsporing is dan wel ten einde waarna de gegevens enkel nog door een beperkte groep kan worden ingezien. Deze beperkte groep bestaat bijvoorbeeld uit collega-ondernemers welke de beelden kunnen inzien ter preventie. Let op, deze gegevens worden dan dus niet vernietigd, ze zijn echter niet meer voor een groot publiek in te zien.

6.       Voor eventuele gekopieerde beelden of andere archieven welke door dit grote publiek waren in te zien zijn wij niet aansprakelijk en deze dienen dan ook zelfstandig aangevochten (per bestaande kopie) te worden door de (ex)verdachte indien hiertoe de wens bestaat. Wij onthouden ons van verdere hulp of verantwoordelijkheid op dit vlak.

Artikel 14. Gebruik webwinkel(s), website(s), server(s) en het verzenden van elektronische post

1.       Het is niet toegestaan om op enige wijze misbruik te maken van onze website(s), webwinkel(s), e-mail(s), server(s), documenten of andere electronische diensten.

2.       Ontdekking van fouten welke veiligheid of gegevens kunnen aantasten kunnen leiden tot beloningen. Bericht ons hier dus tijdig over, we zijn u hiervoor dankbaar!

3.       Indien toevallige fouten worden misbruikt door u, of op aandringen of advies van u, kunt u, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

4.       Het is niet toegestaan afbeeldingen, tekst, logo’s of andere zaken te gebruiken voor commerciële doelen. Op alles rust copyright. Vraag hiervoor altijd eerst toestemming.

5.       In afbeeldingen, teksten en andere virtuele data kunnen (evt. verborgen) tekens staan ter identificatie. Deze stellen ons in staat om dit copyright te handhaven.

6.       Elk natuurlijk- of onnatuurlijk persoon dient zich ten volle in te zetten zijn of haar gegevens veilig te bewaren en/of digitaal met ons uit te wisselen.

7.       Wij delen uw gegevens nooit vrijwillig met derden, anders dan deze welke voor directe diensten door ons strikt noodzakelijk zijn (zoals uw bank voor het afhandelen van financiële transacties). Wij zullen deze gegevens nooit vrijwillig delen om een profiel op te stellen welke valt te herleiden tot personen of groepen, of om commerciële doelen te ontplooien door partijen anders dan LanPharma zelf. Uw privacy is belangrijk voor ons.

8.       Ook op alle digitale uitingen gelden deze Algemene Voorwaarden en al haar artikelen.

9.       Gebruik van onze digitale diensten, website(s), server(s) of digitale postsystemen houdt in dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

10.    Wij doen ons uiterste best uw (digitale) gegevens veilig te beheren en te bewaren. Wij verwijderen zo snel mogelijk gegevens die eventueel tot u te herleiden zijn. Dit tenzij wettelijke voorschriften ons anders dwingen (zoals belasting-wetgeving etc). We maken gebruik van sterke wachtwoorden, encryptie en fysieke beveiligingssystemen om deze data zo veilig mogelijk te bewaren.

 

Artikel 15. Inkopen door LanPharma in de vorm van goederen en/of diensten en de ontvangst hiervan.

1.       Het inkopen en/of huren van diensten en/of goederen, hierna te noemen “inkopen”

2.       Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan niet alleen lijden tot het kosteloos annuleren van een inkoop maar kan tevens inhouden dat LanPharma schadevergoeding kan eisen voor eventuele tekortkomingen.

3.       Inkopen door LanPharma zijn slechts geldig indien deze door haar wettelijke vertegenwoordigers zijn voorzien van een speciaal LanPharma-bestelnummer.

4.       Zonder dit bestelnummer kan een levering/inkoop geweigerd worden.

5.       Zonder dit bestelnummer kan een factuur ter betaling geweigerd worden!

6.       Het bestelnummer dient overeen te komen met een gespecificeerde inkoopbon van LanPharma zoals deze in haar database voorkomt. Indien een artikel, prijs of enig ander ingekocht goed of dienst niet (helemaal) overeen komt met de inkoopbon van LanPharma kan een bestelling of overeenkomst kosteloos ongedaan gemaakt worden en kan tevens door LanPharma schadevergoeding geëist worden.

7.       Bij het bestaan van eventuele dubbele inkoopnummers beslist LanPharma welke inkoopbon “echt” is.

8.       Het leveren van een goed of dienst betekent automatisch dat u eventuele eigen voorwaarden ondergeschikt maakt aan deze algemene voorwaarden.

9.       Aftekening voor ontvangst van goederen is slechts geldig indien deze aftekening met pen en papier word aangeboden en zelfs dan altijd onder voorbehoud van controle achteraf door LanPharma van de afzonderlijke goederen en/of diensten.

10.    Aftekening voor ontvangst van goederen betekent niet dat wij betalen voor goederen, slechts dat bepaalde verpakkingen afgeleverd zijn. Indien wij later bemerken dat er enig probleem is met een bestelling dient deze door u kosteloos en zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 2 kalenderweken) terug opgehaald te worden. Indien dit langer duurt dan deze 2 kalenderweken kunnen wij u hiervoor stallingskosten in rekening brengen tegen €50,00 per dag per Europallet (120x80cm) ruimte met een maximale hoogte van 1,50mtr. Deze ruimte zal worden gefactureerd met een minimum van één “palletruimte” per dag.

11.    Voor ophalingen dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden.

12.    Indien uitgebreide visuele controle en telling van een levering niet meteen mogelijk is kunt u achteraf nooit claimen dat bepaalde artikelen afgeleverd zijn. Dit kan pas blijken na fysieke controle achteraf door LanPharma.

13.    Pallets of andere transportsystemen, hierna te noemen “Pallets”.

14.    Pallets dienen door chauffeurs afgeladen te worden op een plaats (inpandig, begane grond) of op een ander transportsysteem naar keuze van LanPharma. Indien deze chauffeur of vertegenwoordiger kiest om dit niet te doen accepteren wij de monetaire waarde van het pallet ter compensatie voor het extra werk/handelingskosten. Wij ruilen dus geen pallets, de chauffeur neemt deze meteen leeg mee retour na aflading door hem/haarzelf, anders is het pallet is voor ons. Bedankt.

15.    Indien een transportfirma of haar vertegenwoordigers niet uit/afladen volgens onze instructies kan een aflevering kosteloos geweigerd worden. Het opnieuw aanbieden door een transportfirma die wel aan deze Algemene Voorwaarden voldoet is eveneens kosteloos.

16.    Eventuele transportkosten zijn altijd voor de leverancier die aan LanPharma levert en inbegrepen in afgesproken prijzen.

17.    LanPharma dient minimaal 1 dag op voorhand te weten wanneer goederen of diensten worden afgeleverd. Dit kan de keuze voor locatie ter aflevering beïnvloeden (bijv. Loods)

18.    Chauffeurs dienen beleefd te zijn, fatsoenlijk gekleed te zijn en de instructies van LanPharma op te volgen.

19.    Mogelijke bezoekers, klanten en personeel moeten met respect behandeld te worden. Op deze wijze worden bestelling met zo min mogelijk handelingskosten afgewerkt. Het kiezen voor een transportbedrijf welke niet aan deze voorwaarden voldoet kan leiden tot het weigeren en/of kosteloos annuleren van een bestelling of het in rekening brengen van extra handelingskosten door LanPharma.

20.    Wij zullen altijd ons best doen chauffeurs te helpen met het uitladen/overladen van goederen, dit kan echter niet altijd mogelijk zijn.

21.    Indien ons goederen worden aangeboden gaan wij uit van een minimale houdbaarheid van 3 kalenderjaren vanaf moment van levering. Indien deze houdbaarheidsdatum voor enig product afzonderlijk korter is dan deze datum/periode dient u ons hiervan vooraf aan enige bestelling te berichten. Dit kan leiden tot het kosteloos weigeren of annuleren van een bestelling of een onderdeel hiervan.

22.    Verpakkingen dienen te voldoen aan alle veiligheidseisen ter bescherming van behandelaars of eindgebruikers.

23.    Verpakking dienen altijd te voldoen aan wetgeving.

24.    Leveranciers dienen altijd te voldoen aan wettelijke eisen die in onze branche gebruikelijk zijn. Het aanbieden van verpakkingen die niet in onze branche verkocht mogen worden is dan ook niet toegestaan. Eventuele schade die LanPharma hierdoor kan oplopen zal worden verhaalt op de leverancier.

25.    Verpakkingen mogen geen inbreuk maken op enig eigendomsrecht en nooit uit illegale bron verkregen te zijn. Indien u enig vermoeden heeft dat dit wel zo is dient u ons hiervan onmiddellijk te berichten. Ook als dit achteraf mocht blijken. Eventuele handelingskosten om deze artikelen uit ons assortiment/voorraad te verwijderen kunnen dan ook aan u in rekening worden gebracht.